Zde se nacházíte: Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel

Jakub Vorel, Roztoky u Jilemnice 224, 512 31 Roztoky u Jilemnice
IČ: 49991361
Dodavatel není plátcem DPH.
(dále jen „dodavatel“)

Kontaktní údaje a provozovna

Jakub Vorel, Roztoky u Jilemnice 224, 512 31 Roztoky u Jilemnice.

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.kamenny-design.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za poštovné a balné nejsou účtovány pro objednávky nad 50.000,- Kč. Při objednávkách s cenou do 50.000,- Kč bude účtováno poštovné a balné.

Před odesláním objednávky je vypočtena celková cena za zboží včetně případných souvisejících poplatků, a zákazník je vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, nebo dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím přepravce dodavatele. Po dohodě může být zboží uhrazeno před jeho odesláním odběrateli. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě, kdy zboží není skladem, může být lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. U zboží cennějšího či objemnějšího si dodavatel vyhrazuje právo určit dopravce zboží.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození přepravního obalu, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případe jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží – bez poplatku

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno. Zboží je zákazníkovi ve vybrané provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je 24 měsíců, pokud v přiloženém záručním listu není stanoveno jinak. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Dodavatel si vyhrazuje právo u vybraných výrobků záruční lhůtu prodloužit.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případe nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případe, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.kamenny-design.cz, je povinen dodavateli uvedenou skutečnost nahlásit písemně nebo telefonicky. Musí uvést zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo (je-li uvedeno), číslo prodejního dokladu a přesný popis závady. Do 3 pracovních dnů bude se zákazníkem dohodnut další postup. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím „osobního odběru“ bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www.kamenny-design.cz, či nikoliv.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na e-mailovou adresu nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží. Výjimku tvoří zboží vyráběné na zakázku dle specifických přání zákazníka, kdy je přijatá záloha nevratná.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení (v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat). Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, nebo souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu, nebo toto oznámí dodavateli písemně, či telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.kamenny-design.cz.


Kamenný design, e–obchodKošík
položek v košíku: 0

Karlovarský aragonit